Eide Fjord Bruk søker om utviding av allereie eksisterande lokalitetar for oppdrett av laks og aure ved Hisdal, Hondskår, Hågardsneset og Brandaskuta i Kvinnherad kommune. Dei omsøkte lokalitetsutvidingane ligg  innanfor areal regulert for akvakulturføremål i gjeldande kommuneplan for Kvinnherad. Omsøkt utviding skal skje i lukka merdssystem og med oppsamling av slam. Det vert søkt om auke opp til 5940 tonn maksimal tillaten biomasse (MTB) på lokalitetsnivå.

Her kan du sjå saksdetaljar:

Oppdrett av matfisk - Hondskår 12035 - Eide Fjordbruk AS (2005/791)

Etablering av visningsanlegg på lokalitet 22095 Hågardsneset - Eide Fjordbruk (2021/2487)

Oppdrett av laks og aure - Hisdalen 12036 - Eide Fjordbruk AS (2015/2840)

Oppdrett av matfisk – laks og aure – Lokalitet 12040 Brandaskuta – Norforsk AS