Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

fagkoordinator
Sissel Lillebø Aarseth
Telefon: 53483226
Mobil: 91152030
Telefaks: 53483230
Epost

Regelverk

Utfyllande retningsliner kan du få hos Riksantikvaren.


Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kulturminner (kulturminneloven) § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner

Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar

Oppdatert: 24.04.2012 15:39
Generelt
Målgruppe

Private eigarar og forvaltarar av automatisk freda kulturminne og kulturmiljø.

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Riksantikvaren
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Riksantikvaren dersom du ønskjer meir informasjon om ordninga.

Vedlegg

Forklaring av tiltaket med teikningar og eventuelle fotografi, og dessutan kostnadsoverslag.

Søknaden sendes til

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Saksbehandling

Riksantikvaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Riksantikvaren før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Riksantikvaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom Riksantikvaren lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Miljøverndepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Kultur og fritid
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-04-24 15:39
Gyldig fra
2009-10-26
Gyldig til
2009-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no