I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig.

Søknadsplikt gjer det mogleg for kommunen å vurdere om tiltaket kan gjennomførast i samsvar med vedtak gitt eller i medhald av plan- og bygningslova (pbl.). Plan- og byningslova § 20-2 regulerar kva slags tiltak som er søknadspliktige, og kvar det er naudsynt med ansvarlege føretak (pbl. kap. 20).

Kvinnherad kommune oppmodar søkjarar å nytte ByggSøk når ein skal søkje om byggjeløyve.  

Søknadsblankettar ligg hjå dibk.