Jaktresultat 2018

Rådyr

Det har vore jakta rådyr i Kvinnherad sidan 2010. Det siste året vart det felt 33 dyr som var fordelt på 18 bukkar, 9 geiter og 6 kje.

Det var 24 jaktvald som hadde totalt 130 fellingsløyver i 2018.

Hjort

I 2018 vart det felt 1197 hjort. Der er ein auke på 140 dyr frå året før, og det er det beste resultatet etter 2012. Fellingsprosenten vart 82,3 %, og det høgaste etter 2010 då fellingsprosenten var like høg.

 

Bukke

kalv

Kolle

kalv

Årings bukk

Årings kolle

Eldre bukk

Eldre kolle

Sum

Felte dyr

193

164

216

172

213

239

1197

Fordeling %

16,1

13,7

18

14,4

17,8

20

82,3

Snitt vekt kg

25

22

42

37

71

51

 

Total kg

4825

3608

9072

6364

15123

12189

51181

Oppførte snittvekter kan bli noko justerte når alle dyra blir registrert på hjorteviltregisteret. Til no er under halvparten av dyra lagt inn (per 08.02.2019).

Jaktresultatet har store variasjonar òg i 2018, men heile 26 jaktvald kom ut med minst 100 % felling.

  • Ølve og Hatlestrand enda på 90 % samla og her hadde 8 av 19 vald 100 % felling.
  • Dei 31 jaktvalda som er organisert i Søre Kvinnherad og Åkrafjorden Bestandsplanområde enda på ei felling av 674 dyr eller 86,7 %. Området har òg i 2018 felt litt for stor del vaksne dyr, både bukkar og koller. Men det nærmar seg målsetjinga mot planlagd maksimalt 33 % av kvart kjønn. Det står litt att før kalveandelen kjem opp i målsetjinga om minst 34 %, den stoppa på 31,8 % siste året.

Jaktresultat 2017

Rådyr

Det har vore jakta rådyr i Kvinnherad sidan 2010. I 2017 vart det felt 25 dyr: 15 bukkar, 7 geiter og 3 kje. Berre i 2012 vart det skote fleire, då 26 dyr. Det var 23 jaktevald som hadde totalt 99 fellingsløyver i 2017.

Hjort

I 2017 vart det felt 1057 hjort. Det er ein auke på 31 dyr frå året før, og det høgaste resultatet sidan 2012. Fellingsprosenten vart 78,9, og det er det høgaste etter 2010 då fellingsprosenten var 82,3.

 

Bukke

kalv

Kolle

kalv

Årings bukk

Årings kolle

Eldre bukk

Eldre kolle

Sum

Felte dyr

141

124

206

120

217

249

1057

Fordeling %

13,3

11,7

19,5

11,2

20,5

23,7

78.9

Snitt vekt kg

24,6

22,4

44,3

37,8

69,4

51

 

Total kg

3469

2778

9126

4536

15060

12699

47668

Gjennomsnittsvekta på kalvar er litt mindre enn året før, men for åringsdyra har vekta auka litt. Eldre bukkar står på same låge vekta som førre året, og vaksne koller har gått ned 0,3 kg i  snitt.

Jaktresultata har store variasjonar òg i 2017, men heile 26 jaktevald kom ut med minst 100 % felling.

  • Ølve og Hatlestrand enda på 81,8 % samla og 8 av 19 vald hadde 100 % felling
  • Området Ænes-Mauranger, som har hatt eit høgare minsteareal for tildeling enn resten av kommunen, fekk i 2017 85 % felling
  • Dei 26 jaktvalda som er organisert i Søre Kvinnherad og Åkrafjorden Bestandplanområde enda på ei felling av 492 dyr eller 78,6 %. Området har òg dette året felt for stor del hanndyr med 38,4 % mot maksimalt 33 %. Det er andelen kalv som er for liten. Planen legg opp til eit uttak av minst 34 % kalv og i 2017 vart det berre skote 27 %. Planen legg opp til at minst 50 % av hanndyra og hodyra skal takast ut so ungdyr, men her ligg det noko under. Kontroll av innsamla kjevar viser at mange av dei små dyra som er skotne, er eldre enn åringar sjølv om dei naturleg nok er felt for å vere det. Dette kan forklara ein del av manglane åringsdyr i statistikken.