Foreldrebetaling frå 01.01.2019 - kommunale barnehagar

Kvinnherad kommunestyre har vedteke at satsar for foreldrebetaling i barnehage skal liggja på maksimalpris som er fastsett av regjeringa. Under føresetnad av at statsbudsjettet vert vedteke slik det ligg føre, vil satsar for foreldrebetaling for barnehageplass bli endra frå 01.01.2019.

Frå januar 2019 er det gitt eit påslag på ca. 2,8 % i høve til satsar for 2018. Frå august er det gitt eit påslag på ca. 1,7 % i høve til satsar for første halvår 2019.

 • Kvinnherad kommune har faste betalingssatsar etter opphaldstid

 • Det er betaling for 11 månader. Juli er betalingsfri

 • Oppstart før 15.august: full månadsbetaling. Oppstart etter 15.august: ½ månadsbetaling

 • Barnehagar som har vedtektsfesta at dei følgjer skuleruta, har redusert betaling:

  • fråtrekk for 3 veker, fordelt på oktober, desember og mars

  • ½ månadsbetaling i august og juni

   ( Omfang vert rekna ut etter % barnehageplass)

 • Barnehagar som vert stengt grunna uventa hendingar eller streik: det vert gjeve avkorting frå 1.dag, slik at ingen betalar for dagar då tilbodet er stengt

Betalingssatsar for barnehageplass (månadleg)

  Frå 01.01.19 Frå 01.08.19
5 dagar 2990,- 3040,-
4 dagar 2580,- 2625,-
3 dagar 1950,- 1985,-
2 dagar 1475,- 1500,-

Med atterhald av kommunestyret sitt vedtak, vil desse satsane for foreldrebetaling for barnehageplass gjelda frå 01.01.2019.

Søskenmoderasjon, jf. Lov om barnehager
30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn.

Reduksjon i betaling - barnehagar

Det er nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Ordninga går ut på at ingen skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Inntektsgrense vert til ei kvar tid fastsett av regjeringa. 2 - 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushald med låg inntekt, har rett til gratis kjernetid 20 t/v.

Ordningane er søknadsbaserte og det kan søkjast for eitt barnehageår om gangen. Foreldrebetaling skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige inntekt. Både person- og kapitalinntekt skal reknast med.

Hushald: einsleg, ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande tilhøve i minst 12 av dei 18 siste månadene, eller har felles barn. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert

Søknad skal dokumenterast med siste skattemelding(ar). Er det vesentlege og varige endringar som ikkje syner på sjølvmeldinga, kan ein leggja ved annan dokumentasjon

Elektronisk søknadsskjema og informasjon er å finna på kommunen si heimeside.

Måltid/Frukt/Drikke - kommunale barnehagar

Barnehagen serverer mjølk og vatn til måltida. Barn som er allergiske mot mjølk, får anna høveleg drikke. Barnehagane avgjer i samråd med foreldre om det skal vera tilrettelagte måltid og/eller frukt i barnehagen. Dette gjeld også omfang.

Det er lik betaling for likt tilbod i kommunale barnehagar. Satsar for måltid vert fastsett av kommunestyret. Alle prisar gjeld for heildagsplass 5 dagar i veka. Redusert barnehagetilbod tilseier prosentvis redusert betaling. Betaling for mat og drikke vert fakturert i lag med betaling for barnehageplass.

Betalingssatsar (uendra)

 • Drikke kr. 50 pr. mnd.
 • Eitt måltid dagleg kr. 275 pr. mnd.
 • Frukt dagleg kr. 40 pr. mnd.