Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

fagkoordinator
Sissel Lillebø Aarseth
Telefon: 53483226
Mobil: 91152030
Telefaks: 53483230
Epost

Regelverk

Kulturminnelova § 17 (tilskott til vedlikehald) og forskrifter til denne lova. Eventuelle fredingsvedtekter knytta til den enkelte eigedommen.


Lover

Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om kulturminner (kulturminneloven) § 17 - Vedlikehold av fredet byggverk mv.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kap. 31 Krav til eksisterende byggverk

Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep

Oppdatert: 20.04.2012 14:39
Generelt
Beskrivelse

Ordinært vedlikehald på freda bygning eller anlegg kan skje utan spesielt løyve frå kulturminnestyresmaktene med mindre fredingsføresegnene til eigedommen seier noko anna. Er du usikker på kva som blir rekna som ordinært vedlikehald, kan du kontakte styresmaktene. Tiltak som er meir omfattande enn ordinært vedlikehald, krev dispensasjon frå kulturminnelova dersom det ikkje er sagt noko anna i fredingsføresegnene. Alle middelalderbygningar og ståande byggverk eldre enn 1650 er automatisk freda. I tillegg er om lag 4500 bygningar freda av Riksantikvaren. Ca. 60 % av desse er i privat eige. Når det gjeld kostnader til å setje i stand og halde ved like eigedommen, er dette utgifter som i utgangspunktet eigaren må bere sjølv, anten eigedommen er freda eller ikkje. For vedlikehald av freda bygning kan det likevel gjevast tilskott.

Målgruppe

Eigarar og brukarar/forvaltarar av freda bygningar og anlegg som vil setje i gang tiltak som går ut over vanleg vedlikehald.

Kriterier/vilkår

Dispensasjon kan bare bli gjeven til tiltak som ikkje går ut over føremålet med fredinga, og som ikkje fører med seg vesentlege inngrep i det freda bygget eller det freda anlegget. Døme på tiltak som kan krevje dispensasjon, er skifting av kledning, vindauge eller tak.

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Riksantikvaren
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen vil kunne hjelpe til med råd når det gjeld utforming av tiltaket, metodar og materialval.

Vedlegg

Forklaring av planen/tiltaket med tekst og kart/teikning

Søknadsfrist

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn. Kontakt fylkeskommunen når det gjeld søknadsfrist om økonomisk kompensasjon.

Søknaden sendes til

Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen.

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Saksbehandling

Fylkeskommunen gjennomfører synfaringar/registreringar dersom dette er nødvendig. Fylkeskommunen gjer sitt vedtak, og gjev løyve eller avslag. I vedtaket kan det bli sett vilkår som gjer arbeidet dyrare, knytte til til dømes materialbruk og metodar. Dersom det blir sett vilkår som gjer arbeidet dyrare, har du krav på økonomisk kompensasjon, heilt eller delvis. Du kan søkje om støtte til dette.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom fylkeskommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Riksantikvaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Kulturkontoret
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-04-20 14:39
Gyldig fra
2009-10-26
Gyldig til
2009-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no