Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Beskrivelse

Her er ei oversikt over byggjetiltak som det ikkje er nødvendig at du søkjer kommunen om løyve til å utføre.

 • Mindre, frittliggjande bygning på eigedom det er bygt på og som du ikkje skal bruke til å bu i. Mønehøgda kan vere inntil 3,0 m og gesimshøgda inntil 2,5 m. Korkje samla bruksareal (BRA) eller areal det er bygt på (BYA) kan vere over 15 m². Avstand til annan bygning på eigedommen skal ikkje vere mindre enn 1,0 m
 • Ikkje-berande vegg innanfor ei branncelle eller eit lydområde
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjonar i eksisterande byggverk innanfor ei brukseining eller branncelle
 • Installering, endring og reparasjon av eldstad i eksisterande byggverk innanfor ei brukseining eller branncelle
 • Levegg (skjermvegg) med høgd inntil 1,8 m og lengd inntil 10,0 m. Veggen kan vere frittståande eller hengje saman med bygning
 • Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høgd. Innhegninga må ikkje hindre sikta i frisiktsoner mot veg
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som blir montert flatt på vegg. Unntaket omfattar ikkje montering av fleire skilt- og reklameinnretningar på same fasaden
 • Mindre antennesystem. Antennemast kan ha ei høgd på inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter på inntil 1,2 m.
 • Mindre støttemur på inntil 1,0 m høgd og avstand frå nabogrense på minst 2,0 m, eller støttemur på inntil 1,5 m høgd og avstand frå nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikkje hindre sikta i frisiktsoner mot veg
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikkje føre til meir enn 3,0 m avvik frå opprinneleg terrengnivå i spredtbygt strok, eller 1,5 m avvik frå opprinneleg terrengnivå i tettbygt strok. På eigedom for rekkje- eller kjedehus o.l. som er tettbygd, må avviket ikkje vere meir enn 0,5 m frå opprinneleg terrengnivå. Avstand frå fyllingsfoten til nabogrensa må vere minst 2,0 m. Endringar i terreng må ikkje hindre sikta i frisiktsoner mot veg
 • Graving for kablar
 • Lokal drenering og reparasjonar ved røyr- og leidningsbrott
 • Intern veg på tomt og biloppstillingsplassar for tomta si bruk og som ikkje krev vesentleg terrenginngrep. Unntaket omfattar òg anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskinar til bruk på landbrukseigedom

Du finn ei full opplisting av type tiltak som ikkje krev søknad og løyve i plan- og bygningslova med forskrift (sjå lenkjer i feltet Regelverk under). Det er ikke noko formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte vere ein føremon at du snakkar med naboar som kan tenkjast å bli omfatta av tiltaket.

Kommunen kan òg unnta andre mindre arbeid frå søknadsplikten. Kontakt kommunen for å få informasjon om dette.

Det er ein føresetnad at byggjetiltaka ikkje er i strid med krav i lov, forskrift og kommune- og reguleringsplan. Ver spesielt merksam på at den tillatne utnyttingsgraden og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensa ikkje overskridast.

Kriterier/vilkår

Tiltaket må ikkje føre til fare eller ulempe for omgivnadene. Det skal ikkje vere i strid med plan- og bygningslova, arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggjetiltaket oppfyller vilkåra, så kontakt kommunen for meir informasjon. Hugs at du er sjølv ansvarleg for at byggjetiltaket ikke skjer i strid med dei reglane som er nemnde. Ønskjer du dispensasjon frå gjeldande føresegner, må du uansett sende ein søknad.

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Direktoratet for byggkvalitet
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal
 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2010-06-29
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no