Produksjonstilskot er ei fellesnemning for ei rekkje tilskotsordningar som føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søkja på.

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot for husdyr
 • Tilskot for dyr på beite
 • Tilskot for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftssilskot til spesialisert storfeproduksjon
 • Tilskot for bevaringsverdige dyrerasar
 • Arealtilskot til økologisk landbruk
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønsaker
 • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Meir informasjon om tilskotsordningane finn ein her.

Krav til føretak som skal søkje:

 • Må vere registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
 • Drive vanleg jordbruksproduksjon på éin eller fleire landbrukseigedomar

Informasjon om kven som kan søkje finn du her.

Det er ikkje mogleg å søkje om produksjonstilskot på papir. Du må logge det inn via Altinn. Her får du god rettleiing i hjelpeknappane kring om i søknadskjema. Har du spørsmål eller ysnkjer hjelp, er det berre å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen. Meir informasjon om søknadsskjema finn du her.

geit og melderskin[1].JPGTun_Gul_løe

Foto: Tore Eik