Investeringsutvalet er oppretta i medhald av §10 i Kommunelova. Utvalet har 5 medlemmer i tillegg til varamedlemmer, valde for 4 år. Leiar og nestleiar av utvalet er vald av kommunestyret.

Under føresetnad av at mynde ikkje er delegert til rådmannen, skal utvalet handsama, vedta eller gje innstilling til kommunestyret i saker som gjeld:

  • Forvaltning av Kvinnherad kommune sitt kraftfond, jf.Reglement for Finansforvaltning
  • Sal av Kvinnherad kommune si konsesjonskraft, jf. Formannskapet sitt vedtak og Reglement for Finansforvaltning

Her finn du møteoversyn og medlemmer.

Her finn du vekentleg oppdatering av verdien til Kvinnherad kommune sitt kraftfond:
Dagleg avkastningsrapport.xlsx