Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av nokre stadnamn i Kvinnherad kommune, slik det går fram av den vedlagde lista.

Vedtaket er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Kommunen skal syta for at vedtaket vert gjort kjent for dei partane i kommunen som har klagerett etter § 12 fyrste ledd i lova. Kommunen har sendt melding om vedtak som gjeld skrivemåten av bruksnamn direkte til eigarane av bruket.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast av dei som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er tre veker frå meldinga om vedtaket er komen fram til mottakaren, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Ei eventuell klage skal sendast til Kartverket med kopi til kommunen.

 

Les meir om saka i vedtaksbrevet, og sjå dei vedtekne namna i namnelista:

Vedtak i namnesak 2020/556 – Nygård og Sjo mfl

Namneliste sak 2020-556