Vestland fylkeskommune startar i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8, arbeid med detaljregulering for fv. 5028 - Kaldestadvegen trafikksikring, 145/377, 146/97 m. fl. PlanID 20210001.
Planarbeidet er del av Kvinnheradpakken som Kvinnherad kommunestyre slutta seg til 25.10.2018, og planområdet omfattar vegstrekninga frå Rustene til og med området ved bedehuset på Kaldestad. Planarbeidet omfattar såleis eit om lag 1 km langt strekke.
 
Det er føresett at mindre delar av reguleringsplan for Bogsnes og Røssland, PlanID 19740002, skal erstattast med ny detaljregulering. 
 
Føremålet med planen er å gjera utbetringar på vegstrekket, samt sikre vegen for mjuke trafikantar. Reguleringsendringa skal gi auka trafikktryggleik ved å leggje til rette for einsidig fortau/gangveg frå Kaldestad bedehus fram til eksisterande gang- og sykkelveg ved Rustene. Vegstrekninga skal i stor grad tilpassast eksisterande tilhøve, men med breiddeutviding på delar av strekket. Planområdet er på omlag 114,3 daa., sjå planavgrensing under.
Planens begrensing til kunngjering.PNG
 
 
 
 
Planarbeidet vert eit samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Kvinnherad kommune, der Kvinnherad kommune behandlar plansaka og har ansvaret for planprosessen.
Vestland fylkeskommune har knytt til seg konsulenten Rambøll Norge AS til å medverker i planarbeidet.
 
Det er vurdert at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing då tiltaket i stor grad er i samsvar med kommuneplanen sin arealdel. Konsekvensane av vegtiltaket vil bli vurdert og gjort greie for i planomtalen som ein del av planarbeidet.
 
Vestland fylkeskommunen vurderer undervegs om det er trong for eige drøftingsmøte med grunneigarar og naboar.
 
Kunngjeringsdokument, planinitiativ og referat frå oppstartsmøte er tilgjengeleg i kommunen sitt planregister her:
 
Frist for innspel er 21.5.2021
Innspel til planarbeidet skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev:
Adr. Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 
Ta kontakt ved spørsmål: anne.lise.naes@kvinnherad.kommune.no