I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for del av 113/8 m.fl. – Næringsområde Sandviklio – Dimmelsvik – Stord Eiendomsforvaltning AS, Planid 20200007, Kvinnherad kommune. Planinitiativ og referat i frå oppstartsmøtet med kommunen, samt dette følgjebrevet med vedlegg, finn de på ABO sine nettsider: https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner.

Planområdet er om lag 50 daa, og omfattar følgjande eigedomar: gbnr. 113/8, 13, 34, 47, 62 og 72. Ein tek sikte på å røre minst mogleg av eigedomane gbnr. 113/13, 34, 62 og 72, som er innlemma grunna vegtilkomst og avklaring av andre tekniske anlegg. Planavgrensinga er synt i vedlagte kartutsnitt, og i figur 1 ovanfor.

I gjeldande kommuneplan er areal i planområdet sett av til næringsvirksomhet (framtidig), medan resterande areal er avsett til LNF (noverande og framtidig). Det er synt faresone H310_1 og 2 Ras- og skredfare langs elva. Langs fv. 500 er det synt raud- og gul støysone. Vidare er det synt forbodsgrense mot sjø, samt omsyns-sone H370_7 for Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) i sør.
Tilgrensande areal mot vest er i Reguleringsplan - deler av gnr. 113 m.fl. - utviding av massetak – Dimmelsvik - Norstone AS (20120007) avsett til m.a. industri og masseuttak. Delar av areal avsett til kraftverk (I7) i reguler-ingsplanen ligg innanfor planavgrensinga, og deler av gjeldande reguleringsplan vil såleis bli oppheva og erstatta av ny plan. Ein er ikkje kjent med nye planar i, eller som grensar til, planområdet.

Sjå vedlegg