ABO Plan & Arkitektur Stord AS startar på vegne av Eide Smolt AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Sundal settefiskanlegg med planID 20220009, (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd). 

Bakgrunn og mål med planarbeidet

Hovudføremålet med planen er næringsføremål knytt til eksisterande settefiskanlegg på gnr. 59 bnr. 35 og 36, og 59/10 for kaifasilitet for transport av fisk frå anlegget. I planframlegget ønskjer ein å kunne regulere for bygdalaget sitt bruk av skulen til m.a. forsamlingslokale med uteområde for leik, opphald og parkering, samt moglegheit for at Eide Smolt leiger deler av bygget til kontor, lager og vaktbustad. Ein ser det slik at oppgradering av settefiskanlegget og vidare utvikling av den gamle skulen i Sundal vil kunne ha positive synergieffektar for kvarandre og for bygda.

Avgrensing av planområdet

Planomriss er vist på kart under. Planområde utgjer om lag 23 daa. Planen regulerer heile eller deler av eigedomane gnr. 59/35 og 36, 59/1, 59/10, samt 59/2, 59/3, 59/37, 59/38, 59/1-2,4, 59/40, 59/16, 59/13, 59/19, 59/21,28. 

Forslag til planområde er relativt romsleg for å kunne gi rom for avklaringar og løyse uventa forhold i løpet av prosessen. Under planarbeidet kan området verta redusert til det som er nødvendig å regulere. 

Planstatus 

Dagens settefiskanlegg og areala eit stykke sør for anlegget er regulert til næringsføremål i gjeldande kommuneplan (2018). Areala er også omfatta av faresone flaum, støysone frå fylkesvegen, samt faresone høgspent. Planområdet ved vassinntaket er LNF-føremål, bruk og vern av sjø og vassdrag, faresone flaum og bevaring naturmiljø (H560_64). Areala knytt til gamle skulen/barnehagen er regulert til offentleg/privat tenesteyting, næring, samt støysone frå fylkesvegen. 

Arealet ved sjø til kai er regulert til næring, naust og bustad på land og fiske i sjø, samt ein mindre del som småbåthamn. Deler av arealet er omfatta av omsynssone bevaring kulturmiljø (H570_3). Langs fylkesvegen er areala regulert til bustad, næring og offentleg/privat tenesteyting. 

Området er ikkje tidlegare detaljregulert, men koordinerast med Detaljregulering for Bondhus - Sundal turist- og friluftsområde, 59/1, 60/1 m.fl. i regi av Kvinnherad kommune. 

Konsekvensutgreiing

Planarbeidet skal vurderast i forhold til krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget vil i hovudsak vil vera i tråd med overordna kommuneplan, og ein skal i stor grad regulere utbetring av eksisterande tiltak og infrastruktur. Basert eksisterande tiltak og kjent kunnskap, vurderer ein at det er få registrerte verdiar/ressursar som vil bli vesentleg påverka av planforslaget. Det er vurdert at det ikkje er naudsynt med konsekvensutgreiing etter §§ 6, 7, 8 eller 10. Sjå planinitiativet for detaljar.

Viktige vurderingstema og utgreiingar i planarbeidet

Vurdering av verknad for tiltaka planen opnar for, vil likevel verta gjennomført og skildra i planomtalen for relevante tema jf. pbl. §§ 4-2 og 4-3. Tema trekt fram i planinitiativet og oppstartsmøtet er naturlege utgreiingstema. Planarbeidet vil særleg ha fokus på følgande tema:

  • Naturmangfald, ferskvatn, land og marint
  • Landskap og kulturmiljø/kulturminne
  • Friluftsliv, leik, barn og unge
  • Strandsone og kystsone
  • Trafikktryggleik 
  • Nærmiljø (lyd, lys og lukt m.m.)
  • Samfunnsverknad 

ROS-analyse

I tillegg skal ein utarbeide ROS-analyse som vil m.a. avdekke risiko og sårbarheit knytt til tema flaumfare, potensiale for kvikkleire/områdestabilitet, trafikkfare og spesielle forhold knytt til type næringsaktivitet som planen opnar for. 

Ein vil gjennomføre kartleggingar for å innhente oppdatert kunnskapsgrunnlag knytt til: Illustrasjonar av ny utbygging, avbøtande tiltak for flaum og potensiale for kvikkleire/områdestabilitet. Ved dialog med kommune og Vestland fylkeskommune, utforming av fylkesvegen med kollektiv og tiltak for trafikktryggleik.

Medverknad

Spørsmål om planarbeidet eller innspel til planarbeidet kan rettast til 


Frist for innspel er sett til 27.01.2023

Plandokument:

Plandokument beståande av planintiativ, referat frå oppstartsmøte, kart og andre plandokument for fleire detaljar er tilgjengeleg i kommunen sitt planregister. 

Lenkje: https://www.arealplaner.no/kvinnherad4617/arealplaner/358)

Saksnr. 2022/4755.

For meir informasjon sjå ABO sine nettsider: https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner

Spørsmål om planarbeidet eller innspel til planarbeidet kan rettast til