I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av privat detaljregulering for Pollen næringsområde på 154/32 og 154/17 med fleire. Forslagsstillar er Lonabråtet Eigedom AS, og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Om planarbeidet

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av nærings- og industritomter på 154/17 og 154/32. Planområdet er avsett som næringsområde i gjeldande kommuneplanens arealdel. Arealet rundt næringstomta er teken med for å regulere inn eksisterande sti.

I tillegg ønskjer kommunen at del av gnr/bnr 154/235 og 154/2 vert inkludert i planområdet for å regulera det til parkering for turgåare, då området er ei viktig innfallsport til friluftsområde. Dette arealet er avsett til LNF- område i gjeldande KPA.

Planområdet er på ca. 25 daa.