I samsvar med plan- og bygningslova § 12-3 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for Ranavik ferje- og snøggbåtkai. Det vert regulert i to nivå; nivå 1 under sjøoverflata og nivå 2 på land.

Ansvarleg for utarbeiding av framlegg til plan er Vestland fylkeskommune.

Tiltak vert også nabovarsla når byggesak er klar og oversendt Kvinnherad kommune.

Området er tidlegare regulert i reguleringsplanen «Trafikksikring fv 60 Sæbøvik – Ranavik, planID 20070005», vedtatt 2007. Planarbeidet det no vert varsla oppstart for, vil erstatta gjeldande reguleringsplan, planID 20070005.

thumbnail_image001.png
Figur 1: Gjeldande reguleringsplan, "trafikksikring fv 60 Sæbøvik - Ranavik, planID 20070005

 

Eksisterande forhold:

Et bilde som inneholder Flyfoto, i luften, fugleperspektiv, kart

Automatisk generert beskrivelse
Figur 2: Dagens kaiområde har for lite areal til oppstillingsplass for bilar og parkering

Ranavik ferjekai er plassert heilt nord-vest på Halsnøy. Ferjekaien er i nord og aust omkransa av utmark, i sør og vest fritidsbustadar og naust, dagens situasjon vist i figur 2. Ferjekaien er ikkje etablert i samsvar med gjeldande reguleringsplan (vist i figur 1).

Etter ombygging og oppgradering av Ranavik ferjekai er det ikkje lenger mogeleg for snøggbåt å legge til tilleggskaia. Det er bygd ei midlertidig snøggbåtkai som må erstattast av ny permanent kai.

I reguleringsplanen som nå er under arbeid har trafikktryggleik hovudfokus, og det vert lagt til rette for etablering av permanent snøggbåtkai, betre trafikale forhold for alle trafikantar; parkering, areal for mjuke trafikantar, kollektivtrafikk m.m. I planarbeidet vert det sikra tilkomst til eksisterande fritidsbustadar i søraust.

Det er dårleg tilrettelagt for mjuke trafikantar og kollektivtrafikk. Det er ikkje tilrettelagt eigne oppstillingsfelt for spesialtransport/farleg gods og rørslehemma. Det er venta at behovet for parkering vil auke i framtida; ny snøggbåtkai som er under planlegging/etablering og nye takstar på ferjesambandet vil truleg medføre større behov for parkering. I dag føregår villparkering på tilgjengeleg areal på/ved kaia som ikkje er merka for parkering. Det vil ikkje vere mogleg å utvide kapasiteten og leggja tilrette for mjuke trafikantar og andre særskilde grupper utan å utvide arealet. Nokre formål i eksisterande plan vert foreslått endra i ny plan. Dette vert gjort for å tilpassa seg dagens situasjon på land og å betre løysinga for parkering og areal for mjuke trafikantar.

Kommunekart

Planområde for varsel om oppstart av detaljregulering

Arealet det vert meldt oppstart for er på om lag 38000 m2 (= 38 daa).

Situasjonsplan/Idèskisse for løysing:
Vestland fylkeskommune har utarbeidd 2 foreløpige idèskissar for korleis ferje- og snøggbåtkaia på Ranavik kan utformast. Desse er illustrert under i figur 4 og 5. 
Det er tenkt ny snøggbåtkai plassert sør for ferjekai.
Det er føreslått å utvide landarealet til Ranavik ferjekai inn på eigedommen gnr. 189 bnr. 75 som er eigd av Kvinnherad kommune. Andre eigedomar vert ikkje råka.

Figur 4: Idèskisse B1


Ved ei utviding av arealet vil ein kunne oppnå 57 oppstillingsplassar for personbil. Det er lagt inn eige oppstillingsfelt for tunge køyretøy (2-3 plassar) og 1 oppstilling for rørslehemma. Talet på parkeringsplassar vert auka frå 33 til 46 + 2 parkeringsplassar for dei med særskilde behov (HC-parkering).

Figur 5: idèskisse B2

Ved å endre tilkomstvegen til naustområdet og parkering, kan vi auke tal oppstillingsplassar til ferje med 6 plassar for personbil. Tal oppstillingsplassar for tunge køyretøy kan aukast med 3-5 plassar og for rørslehemma blir det 2 plassar. Tal parkeringsplassar vert auka med 1 plass. 

Det er god plass til 2 bussar, og Kyss & Køyr kan nytte same plass som bussane.

Utfordringar/kritiske faktorar me har teke omsyn til i idèskissar:

 • Trafikktryggleik
 • Universell utforming
 • Sporing modulvogntog
 • Ferjeoppstillingsplassar, både for personbilar, eigen plass for personar med særskilde behov (HC), tunge køyretøy, spesialtransport
 • Parkering for reisande med ferje
 • Parkering for reisande med snøggbåt
 • Parkering for tilsette ved ferje og snøggbåt
 • Parkering for naust
 • Kollektivtransport
 • Kyss & Køyr
 • Trafikkflyt og -tryggleik for alle trafikantar til/frå parkeringsplassar, venterom, Kyss & Køyr m.m.
 • Stigningsforhold
 • Tilgrensande aktivitetar
 • Andre fagområde som t.d naturmangfald, kulturminne/kulturmiljø, landskap, ytre miljø må avklarast i reguleringsplanprosessen.

Oppsummering og vurdering:
Våre idèskisser er basert på best mogleg trafikktryggleik for alle trafikantar, og at mjuke trafikantar skal skiljast frå køyrande i størst mogleg grad. I dei skisserte løysingane er det ikkje nødvendig å krysse oppstillingsfelt for bilar som venter på ferje når ein går til/frå parkering, ventebu og buss. Det vert lagt til rette for parkering nær ventebu.

Tilkomstveg til parkering er ikkje i konflikt med friksjonsplate og overgangsplate til snøggbåtkaien, og parkering er ikkje i konflikt med naustområdet.

Det kan vera noko lang avstand frå parkering for rørslehemma til ferje. Me foreslår likevel denne plasseringa då det er mest sannsynleg at personar som nyttar denne parkeringa skal til snøggbåten. Personar med særskilde behov som skal på ferja vil truleg køyre bil.

Informasjonsmøte 23. mai kl. 18-19:30
Det vert arrangert informasjonsmøte i auditoriet på Halsnøy skule 23. mai i tida 18-19:30.
Planinitiativ og referat frå oppstartsmøte m.m. er tilgjengeleg i kommunen sitt planregisteret

Innspel til planarbeidet må sendast innan 21.06.2024.
Innspel sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. 

Kontaktpersonar: