I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 melder Vestland fylkeskommune og Kvinnherad kommune oppstart av detaljregulering for Fv. 49 Nordrepollen-Austrepollen PlanID 20230001.

Føremål
Planarbeidet skal sikre areal for tunell på Fv. 49 Nordrepollen-Austrepollen med føremål om skredsikring og trygge trafikkantane på strekninga. Tunellen koplast vidare på eksisterande veg.

Reguleringsplanar som gjeld i området kan bli heilt eller delvis oppheva:

  • Reguleringsplan - FV 49 - Austrepollen – tunnelpåslag, PlanID 19950003.
  • Reguleringsplan - Jondalstunnelen-Austrepollen-Nordrepollen - Kvinnherad - Hordaland vegkontor, PlanID 20050001

Folkemøte med innbyggjarar vert vurdert i den vidare planprosessen.

Planavgrensing
Vedlagt kartutsnitt synar planområdets avgrensing på om lag 5880 daa, og utgjer 3,5 km vegstrekning mellom Nordrepollen og Austrepollen.