I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av ny detaljregulering for Erslandsparken, 241/38 m. fl., PlanID: 20200001. Mindre deler av eksisterande reguleringsplan, Detaljreguleringsplan - Trafikksikringsplan Rv. 48 Sandvoll, planID 20060013, skal opphevast.

Meir info her:
Detaljregulering for Erslandsparken, 241 38 m.fl. - Sandvoll - PlanID 20200001.pdf
Varslingskart på kommuneplan.PDF
Planinitiativ Erslandsparken.PDF
Varslingskart Erslandsparken.PDF