I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette varsla om oppstart av ny detaljregulering for Heradstun i Rosendal, 83/32, 83/61 m.fl. PlanID 20190011. Eksisterande reguleringsplan for området: Vangshaugane, planID: 19910001, skal opphevast.

Les meir her.

Kartutsnitt