I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-9 vert det varsla ei mindre utviding av planområdet for offentleg reguleringsarbeid for områderegulering Grøn næringspark Kvinnherad, PlanID 20200005.

Planoppstart og planprogram for områderegulering Grøn næringspark Kvinnherad vart 17.02.21 kunngjort og sendt på høyring. Planprogram skal fastsettast med plangrense hausten 2021.

Ny plangrense vert no sendt på avgrensa kunngjering til råka grunneigarar, Statsforvaltaren i Vestland, NVE og Vestland fylkeskommune som fylkesvegmynde.

Planprogram for områderegulering Grøn næringspark Kvinnherad har vore på høyring, og skal fastsettast med plangrense hausten 2021. I arbeidet med å planlegge infrastruktur i næringsparken, har det kome fram at det av plantekniske og vegtekniske grunnar, er naudsynt med ei mindre utviding av planområdet for områderegulering Grøn næringspark Kvinnherad. Føremålet er altså å gje tilstrekkeleg plass til vegen gjennom området, og enkelte stader for å gje ei betre tilpassing til gjeldande reguleringsplanar. Planområdet vert utvida med austsida av parkeringsplassen til Hydro slik at det vert enklare ta omsyn til eksisterande infrastruktur og planlegge ny infrastruktur på ein heilskapleg måte. I tillegg vert plangrensa av plantekniske grunnar utvida noko og lagt i føremålsgrensa til eksisterande reguleringsplan (Stripo, PlanID 20120024) ved krysset mot fylkesvegen i nord. Utvidinga av planområdet har vore drøfta med representantar for Hydro og Stripo Eigedom.

Medverknad

Innspel og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal, 

eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no     

Frist for å kome med innspel er 10. november 2021.

Ny Plangrense.pdf