Den høge vass-standen er ein kombinasjon av høgt tidevatn og oppstuving av vatn som følgje av vind mot kysten og lågt trykk. Vass-standen vil vere høgst natt til tysdag mellom 23.00 og 03.00, og Met forventar at vass-standen vert høgare enn under ekstremveret Didrik i januar.

 Sjå meir om varselet på varsom.no

Venleg helsing
Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen