I møte 02.10.19, saksnr. 2019/118, har forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune, med ein del

forbehold, vedteken med heimel i PBL § 12-11 at forslag til detaljplanendring Rosendal sentrum for  82/186 m.fl. - Bustad og naust - Rosendal - Arild K. Steinsvik og Carine Klemmetsen - Planid.: 20190008, sist revidert den 22.01.20, blir lagt ut til off. ettersyn. Planforslaget er utarbeida i regi av J. Tufteland AS.

Arealet er på ca. 0,6 mål, det omfattar del av gnr.82, bnr.186 m.fl i Rosendal sentrum.

Området vert føreslått regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (offentleg kjøreveg, fortau, gågate og felles kai), bebyggelse og anlegg (konsentrerte småhus og uthus/naust/badehus), Bruk og vern av sjø- og vassdrag (havneområde i sjøen) og juridiske linjer og punkt. Arealbruksføremål i Kommunedelplan for Kvinnherad kommune (godkjent den 22.03.18; planid.: 20140002). Det omsøkte område liggjar i eit eksisterand reguleringsplanområde, som fikk ein #A vurdering, det vil seier at i motstrid gjelder her kommuneplanen. Sør for området liggjar sjøen. Byggjegrensen mot sjøen (jf. pbl §1-8) skal vurderast.

Gjeldande reguleringsplanen for området er Rosendal sentrum (planid.: 20070003). Området er i plansamanheng bustadområde B-3, fellesområde Fe10 og forretningsområde, samt småbåthamn.

Tilligjande reguleringsplan i sør er detaljreguleringsplan for endring av deler av Rosendal sentrum - 82/89, 30 – Rosendal (planid.: 20110008). Her er det trafikk- og næringsområdet.

Planforslaget er difor føremålsmessig ikkje heilt i samsvar med kommunedelplanen da den visar bustader/naust og ikkje næring.

Evt. merknader og/eller interesser som ynskjast ivaretatt i planarbeidet meddelast Kvinnherad Kommune – Seksjon forvaltning v/ Ingo Bewer seinast den 08.05.20.

Vedlegg