I møte 11.03.20, saksnr. 2020/28, har forvaltningsutvalet i Kvinnherad kommune, med ein del forbehold, vedteken med heimel i PBL § 12-11 at forslag til detaljplan for 199/7 m.fl. - Hyttefelt Grunnavågen nord - Halsnøy - Irene og Geir Inge Sjo - Planid 20180005, sist revidert den 15.01.20 (planid.: 20180008), blir lagt ut til off. ettersyn. Planforslaget er utarbeida i regi av J. Tufteland AS.

Det omtrent ca. 30,5 daa stor arealet omfattar del av gnr.199, bnr.7 m.fl. i Grunnavågen på Halsnøy.

Området vert føreslått regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (offentleg og felles veg, anna veggrunn, kai og molo), LNF-område (friluftsføremål), bruk og vern av sjø og vassdrag (badeområde), bebyggelse og anlegg (fritidsbustader, uthus/naust/badehus og småbåtanlegg i sjø- og vassdrag), omsynssoner (frisikt, høgspenningsanlegg) og juridiske linjer og punkt.

Tiltakshavers hovudutfordring vil bli å utvikle tilkomst til hovudveg, etablering av gode adkomster, samt å ta ansvaret for estetiske utfordringar og ein tilgjengeleg strandsone.

I kommuneplan for Kvinnherad kommune (godkjent den 22.03.18; planid.: 20140002) er arealføremålet definert. Det omsøkte område blir omtalt som del av eit framtidig fritidsområde F-14-04 med plankrav, eksisterande fritidsbebyggelse (BFR233) og eit eksisterande naustområdet. Vest i området er det eit eksisterande hamnområde (SHA51; ikkje regulert) samt eit nåverande småbåthamnsområde (BN101).

I kommuneplanen blir heile området vist under ein skravur som krever ein felles planlegging, dette er bindande.

Aust for området er det LNF- området. Området er dessutan påverkar av ein omsynssone (faresone høygspentanlegg), støysone langs vegen samt byggjegrense mot sjøen.

Etter plan- og bygningslovens § 12-11 leggjast planforslaget ut til offentleg ettersyn fram til den 08.05.20. på følgjande stader: Sparbutikken i Sæbøvik og Kvinnherad kommune sin heimesida.

Evt. merknader og/eller interesser som ynskjast ivaretatt i planarbeidet meddelast Kvinnherad Kommune – Seksjon forvaltning v/ Ingo Bewer seinast den 08.05.20.

Vedlegg