Utlegging til offentl. ettersyn av Detaljreguleringsplan for del av 192/200 m.fl. - Næring, bustader og småbåtanlegg Liarvågen - Sæbøvik - Børge Mehammer m.fl.

I møte 17.06.20, saksnr. 2020/60, har forvaltningsutvalet i Kvinnherad kommune, med ein del forbehold, vedteken med heimel i PBL § 12-11 at forslag til detaljplan for 192/200 m.fl. - Næring, bustadar og småbåtanlegg Liarvågen - Sæbøvik - Børge Mehammer m.fl. - PlanID.: 20170007, sist revidert den 21.06.20 (planid.: 20170007), blir lagt ut til off. ettersyn. Planforslaget er utarbeida i regi av Bombus Arkitektur.

Arealet omfattar del av gnr.192, bnr.200 m.fl sørvest for Sæbøvik sentrum.

Området vert føreslått regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (offentleg kjøreveg, fortau, gågate og felles kai), bebyggelse og anlegg (frittliggjande småhus, forsamlingslokale, utleiehytter, besinstasjon, renovasjonsanlegg, småbåtanlegg med tilhørande strandsone, uthus/naust/badehus, leikeplass og kombinertføremål bustad/forretning, Bruk og vern av sjø- og vassdrag (friluftsområde i sjøen), samferdselsanlegg (veg, anna veggrunn, parkering), grøntstruktur (badeplass og park), omsynssone (frisikt og båndlegging etter lov om kulturminne) og juridiske linjer og punkt. Arealbruksføremål i Kommunedelplan for Kvinnherad kommune (godkjent den 22.03.18; planid.: 20140002). Det omsøkte område liggjar i eit eksisterand reguleringsplanområde, som fikk ein #A vurdering, det vil seier at i motstrid gjelder her kommuneplanen. Sør for området liggjar sjøen. Byggjegrensen mot sjøen (jf. pbl §1-8) skal vurderast.

Planforslaget er difor føremålsmessig ikkje heilt i samsvar med kommunedelplanen da kommuneplanen visar ingen tiltak i sjøen.

I kommuneplan (godkjent 22.03.18; planid.: 20140002), er omsøkt området Liarvågen vist med 2 eksisterande reguleringsplanar begge med påskriving føresegnssone #A (=reg. planen gjelder saman med kommuneplanen. Ved motstrid gjeld kommuneplanen framfor reg.plan m.m.) .Jf. planleggingsgrense er deler av sjøområdet ikkje regulert gjennom reg.plan men definert i kommuneplan som areal til «Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørande strandsone».

Planforslaget er difor føremålsmessig ikkje heilt i samsvar med kommunedelplanen da den visar ingen tiltak i sjøen.

Etter plan- og bygningslovens § 12-11 leggjast planforslaget ut til offentleg ettersyn fram til den 11.09.20. på følgjande stader: Sparbutikken i Sæbøvik og Kvinnherad kommune sin heimesida.

Evt. merknader og/eller interesser som ynskjast ivaretatt i planarbeidet meddelast Kvinnherad Kommune – Seksjon forvaltning v/ Ingo Bewer seinast den 11.09.20.

Vedlegg