I møte 14.04.21, vedtaksnr. 2021/31, har forvaltningsutvalet i Kvinnherad kommune vedteken med heimel i PBL § 12-11 at privat forslag til detaljplan for 91/48 m.fl. – Seimsfoss næringsområde – PlanID 20200009, sist revidert den 10.03.21, blir lagt ut til off. ettersyn. Planforslaget er utarbeida i regi av ABO Plan & Arkitekttur AS.

Planområdet utgjer ca. 60 daa. Området vert føreslått regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg, veg, anna veggrunn, parkeringsplassar, kombinert føremål + kai), bebyggelse og anlegg (næringsbygningar), Bruk og vern av sjø- og vassdrag (friluftsområde i sjøen + strandsone kombinert med andre tiltak), grøntstruktur (friområde), LNF-område (friluftsføremål + området med gardstilknytta næringsverksemd), sikringssone frisikt, støysoner og flaumfare og juridiske linjer og punkt.

Evt. merknader og/eller interesser som ynskjast ivaretatt i planarbeidet meddelast Kvinnherad Kommune – Seksjon forvaltning / Plan v/ Ingo Bewer (post@kvinnherad.kommune.no) seinast den 18.06.21.

Vedlegg