Kommunelova og ungdomsråd
I 2019 kom kravet om at alle kommunar skal opprette ungdomsråd. Dette fylgjer av den nye kommunelova. Denne lova trer i kraft hausten 2019 frå og med det konstituerande møtet i kommunen ved starten av valperioden for 2019-2023. Ungdomsrådet skal ha same politiske forankring og rammevilkår som Eldreråd og Rådet for menneske med funksjonsnedsetting.

Det er kommunestyret som vedtek kor mange medlemar ungdomsrådet skal ha, og som vel rådet. Ungdomsrådet konstituerer seg på fyrste rådsmøte, med leiar og nestleiar og fordeler andre aktuelle roller. Ungdomsrådet skal ha ein valperiode på inntil to år. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjeld ungdom. Departementet gir forskrift om oppgåver, organisering og sakshandsaming for ungdomsråd.

I sak 2019/2952-9, vedtok kommunestyret i Kvinnherad den 20. februar 2020, den føreslegne valordninga for ungdomsråd. Det skal arrangerast to ungdomskafear og ein ungdomskonferanse. Alle som ynskjer kan søkje om å bli medlem i ungdomsrådet, og dei som ynskjer, kan stille til val til ungdomsrådet på ungdomskonferansen. Sjå annonsering av ungdomskafear i Rosendal den 4. mars og på Husnes den 6. mars, og ungdomskonferansen på Husnes den 21. mars.

Søknad om å bli med i ungdomsrådet sendast til Kvinnherad kommune innan 22. mars 2020.

Søknadsskjema finn du her.

Prosjektgruppa sitt forslag har bakgrunn i BUFDIR sin Veileder for ungdomsråd, Forskrift for medvirkningsordninger og Kommunelova § 5-2.