Kontakt

Tlf. 53 46 12 30

Styrar
Åsta Johnsen
 

Avdelingar
Knerten, tlf. 53 46 12 32
Maurtua, tlf. 53 46 12 33
Tusenfryd, tlf. 53 46 12 34
Blåbærtua, tlf. 53 46 12 35
Tyttebærtura, tlf. 53 46 12 36

Adresse
Stølshaugvegen 2
5460 Husnes

Opningstider: 06.30 - 16.30

Om barnehagen

Undarheim barnehage skal vera ein inkluderande arena der alle born skal få delta i det sosiale fellesskapet, og få gode opplevingar i kvardagen sin. I møte med kvart einskild born må vi vera medvitne vår eiga rollle og ansvar knytt til kva barnet treng for å trivast. Vi må vera opne og mottakelege for dei innspela og initiativa borna sjølv kjem med, og gå saman med dei i deira eige tempo.

Med visjonen vår "Saman i leik og undring" ynskjer vi at alle borna skal oppleva å vera ein del av fellesskapet i barnehangen, samstundes som kvar og ein får kjenna på gleda av å meistra og tileigna seg ny kunnskap gjennom leik og undring.