Kontakt

Tlf. 53 46 12 30

Styrar
Åsta Johnsen - 93044114
 

Avdelingar
Knerten, tlf. 53 46 12 32
Maurtua, tlf. 53 46 12 33
Tusenfryd, tlf. 53 46 12 34
Blåbærtua, tlf. 53 46 12 35
Tyttebærtura, tlf. 53 46 12 36

Adresse
Stølshaugvegen 2
5460 Husnes

Opningstider: 06.30 - 16.30

Om barnehagen

Undarheim barnehage er ein 5-avdelings barnehage som ligg sentralt på Husnes.
Vi ligg fint til nær skularOpsangervatnet og Kaldestadåsen. 
Barnehagen bruker nærområdet aktivt, og gir barna varierte friluftsefaringar. 
Vi søkjer midlar til symjeopplæring årleg, og har dei siste åra gitt skulekameratane eit tilbod i varmebassenget 
 
Barnehagen har 5 avdelingar, og kan tilby opptil 90 plassar. 
avdelingar for 1-2 år 
avdelingar for 2-4 år 
avdeling for 4-5 år 
 
Med visjonen vår "Saman i leik og undringynskjer vi at alle born skal oppleva å vera ein del av fellesskapet i barnehagen, samstundes som kvar og ein får kjenna på gleda av å meistra og tileigna seg ny kunnskap gjennom leik og undring. 
 
Undarheim barnehage skal vera ein inkluderande arena der barna opplever livsmeistring og kvardagsmagiEin stad der dei byggjer venskap, og møter varme grensesetjande personale som byr på seg sjølve. Gjennom satsingsområdet vårt "Livsmeistring – verdfulle dagar" har vi særskilt fokus på å fremja god fysisk og psykisk helsa, samt førebyggja krenking og mobbing. Leik skal vera ein sentral del av dagensom dei skal oppleva meiningsfull og interessant i samspel med andre.  
 
 
Satsingar og planar 
 
Satsingar dette året :
 
Re-kom; Regional kompetanseheving i samarbeid med NLA 
Livsmeistring; fremja god fysisk og psykisk helsa, samt førebyggja krenking og mobbing 
       Betre tverrfalge innsats 
Digital kompetanseheving