Tilskotsordningar - statlege

PRODUKSJONSTILSKOT- søknadsfrist 15. mars og 15. oktober

Produksjonstilskot er ei fellesnemning for ei rekkje tilskotsordningar som føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søkja på.

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot for husdyr
 • Tilskot for dyr på beite
 • Tilskot for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftssilskot til spesialisert storfeproduksjon
 • Tilskot for bevaringsverdige dyrerasar
 • Arealtilskot til økologisk landbruk
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønsaker
 • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Meir informasjon om tilskotsordningane finn ein her.

Krav til føretak som skal søkje:

 • Må vere registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
 • Drive vanleg jordbruksproduksjon på éin eller fleire landbrukseigedomar

Informasjon om kven som kan søkje finn du her.

Det er ikkje mogleg å søkje om produksjonstilskot på papir. Du må logge deg inn og søke via Altinn. Her får du god rettleiing i hjelpeknappane kring om i søknadskjema. Har du spørsmål eller ynskjer hjelp, er det berre å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

Meir informasjon om søknadsskjema finn du her.

Søknadsfrist for Del 1 - 15. mars og Del 2 - 15. oktober

geit og melderskin[1].JPG Tun_Gul_løe

Foto: Tore Eik

SÆRSKILTE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - SMIL midlar - søknadsfrist: 15. mars

SMIL står for særskilte miljøtiltak i landbruket. Dette er eigne midlar som er løyvt for å ta vare på natur- og kulturminneverdiar i kulrutlandskapet, og til titlak som reduserar ureininga frå landbruket. Målsetjinga er å stimulere til auka utnytting og glede av utmark og kulturlandskap. Det vert òg viktig å hindre ureining til vassdrag og luft, og til å arbeide for tiltak som er vitkige for klimaet.

Søknad og meir informasjon finn de hjå Landbruksdirektoratet.

Har de spørsmål, er det berre å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

TIL SØKNADSSKJEMA FOR SMIL-MIDLAR

Søknadsfrist: 15. mars​

Gamal sag GjuvslandGamal sag Gjuvsland2

Den gamle saga på Gjuvsland har fått SMIL-midlar og er i gang med restaurering. Foto: Tore Eik

Juelløa inni Juelløa 2 Juelløa

Juel-løa ved Halsnøy Kloster. Foto: Tore Eik

REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP midlar - søknadsfrist 15. oktober eller 15. november

Regionalt miljøprogram (RMP) er ei fylkesvis tilskotsordning for miljøtiltak i landbruket. RMP har som må å bidra til at kulturlandskapet i Vestland fylke vert halde i hevd og at jordbruket vert drive på ein miljømessing forsvarleg måte.

Regionalt miljøprogram er eit strategiprogram for kulturlandskap, biologisk mangfald, klima og ureining knytt til jordbruket. Programmet, inkludert tilskotsordningane, er fastsett av Fylkesmannen i samråd med Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Dei regionale miljøtilskota er til liks med produksjonstilskot ei årleg driftsstøtte til jordbruksføretak i drift som oppfyller visse vilkår. Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksdrift i Hordaland eller Sogn og Fjordane og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søke om regionale miljøtilskot.

Desse ordningane kan ein søkje på (2020): 

TIL SØKNADSSKJEMA FOR RMP-MIDLAR I ALTINN

Søknadsfrist: 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen15. november.

Bringedal høglandsfe foto Ina Lønning

Foto: Ina Lønning

TILSKOT TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET – NMSK midlar

Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er skogretta midlar som vert brukt til skogkultur, planting, rydding, tynning, skogvegar og drift i vanskeleg terreng. Tilskota skal stimulere til auka verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursane og ta vare på og utvikle miljøverdiar i skogen. Kommunane tildeler midlar til planting og tynning, medan Fylkesmannen tildeler veg- og driftstilskot.

Meir informasjon finn de hos Landbruksdirektoratet. Søknadsskjemaet LDIR-909 finn du her

Nybygging og og ombygging av skogsvegar

Etter forskrift om NMSK-tilskot til næring og miljøtiltak i skogbruket, kan det gjevast tilskot til:

 • Nybygging av skogvegar
 • Ombygging av eksisterande skogvegar

For å kunne få tilskot, gjeld følgjande føresetnader:

 • Vegen må medverka til ei god og heilskapande løysing som gjer grunnlag for utnytting av skog- og utmarksressursane
 • Vegen må vere godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av vegar til landbruksføremål
 • Vegen må byggast i samsvar med gjeldande normalar for landbruksvegar med byggeskildring, fastsett av departementet
 • Det er berre skogandelen i ein landbruksveg som har rett på tilskot
 • Det skal føreliggja ein byggeplan som kommunen har godkjent før anleggarbeidet tek til
 • Det er eit krav at vegen blir vedlikehaldt til den standaren som vegen opprinneleg vart bygd
 • Tilsette innan landbruks- og miljøvernmynde skal kunne nytta vegen avgiftsfritt i tenesta

Det er kommuen som tek imot og førebur tilskotsordningane og Fylkesmannen gjer vedtak og betalar ut tilskotet. Ta kontakt med kommunen for meir informasjon om tilskotsordninga. og eventuelt rettleiing.

Skogkulturarbeid og kvalitetsutvikling

Etter forskrift om NMSK kan det gjevast tilskot for å stimulere til utvikling av kvalitetsskog medrekna:

 • foryngelsestiltak som planting, såing og harving
 • ungskogpleie
 • stammekvisting
 • tynning (dekkje underskot)
 • gjødsling av skog

Det blir ikkje gjeve tilskot til bruk av kjemiske middel, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gjer overskot.

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Det kan gjevast tilskot til:

 • enkelttakst
 • fellestakst
 • områdetakst
 • Deltaking på kurs i utarbeiding og bruk av skogbruksplan/ressursoversikt på inntil 50 %
 • Deoartementet kan godkjenne bruk av tilskotsmidlar til andre tiltak som fell under tilskotsordninga

Tettare skogplanting som klimatiltak

Dette er ei tilskotsordning for å auka antall skogplanter ved foryngelse av eksisterande skogareal. Tiltaket er ein del av ordinær skogplanting etter hogst, og gjer ikkje nye måtar å bruke hogstareala på. Tilskot til tettare planting skal gjennom optimal utnytting gje auka bindinga av CO2. Auka tettheit utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt og er difor ikkje ein del av ordninga. Les meir om dette her.

Juletreplanting

BYGDEUTVIKLINGSMIDLAR - BU midlar - Innovasjon Norge

Landbrukskontoret i kommunen formidlar rettleiing og sakshandsaming av søknader om tilskot og lån frå Innovasjon Norge til næringsutvikling knytt til gardsbruk. Søkjar eller søkjargruppa må vera knytt til landbrukseigedom, og tiltaket skal føre til lønsam næringsutvikling.

Ta gjerne kontakt med kommunen i forkant. Søknad skal sendast elektronisk via Innovasjon Norge sine sider. Her er òg informasjon om kva som kan få finansiering, kor mykje tilskot ein kan få og føresetnadane for å få tilskot.

Innovasjon Norge.png 

Innovasjon Norge sender søknaden til kommunen til uttale før dei handsamar saka.

Her finn du informasjon om landbruk på Innovasjon Norge sine sider 

Nytt i 2020 er at ein kan søkje om tilskot til solcellepanel på driftsbygningar. 

Nytt Sauefjøs med teknologiDreneringNy flor

Døme på tiltak som kan få midlar frå Innovasjon Norge, ny drfitsbygning til dyr, drenering. Foto: Tore Eik

TILSKOT TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD – nasjonal

God drenering er avgjerande for å kunna auke matproduksjonen i åra som kjem. Det er òg eit viktig ledd i å tilpasse jordbruket til eit endra klima med meir nedbør. God drenering reduserer fara for erosjon frå jordbruksareal og bidreg på den måten til god vasskvalitet og eit vassmiljø. Godt drenert jord slepp dessutan  ut mindre lystgass enn jord som er vassmetta.

Frå og med 2019 skal søknadar sendast inn digitalt med innlogging via Altinn.

Les meir på. Les meir på Landbruksdirektoratet sine sider her.

Drenering  

TILSKOT TIL LANDBRUKSVEG -skogsveg

Informasjon om dette kjem våren 2020. Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål.

TILSKOT TIL TILTAK I BEITEOMRÅDE

Utmarksbeiting i Norge føregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer fleire beitebrukarar innen eit definert utmarksbeiteområde. Tilskot til tiltak i beiteområde skal føra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda.

Føremålet med tilskotet er å legge til rette for best moglegg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremja fellestiltak i beiteområda.

 

TILSKOT TIL PLANLEGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILTAK

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt kan vera ulike typar prosjekt som rettar seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeita for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatta

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjonar
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområde
 • Prosjektretta arbeid for stimulering til auka beitebruk og rasjonell utnytting av beita
 • Tidsavgrensa utprøving av nytt utstyr som kan føra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeiding av planar (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan osb.) for utmarksbeite
 • Vegetasjonskartlegging

 

TILSKOT TIL INVESTERINGAR KNYTT TIL UTMARKSBEITA

Tilskot kan gå til investeringar i faste installasjonar og anna utstyr knytt til beitebruk. Innan desse rammene kan tilskot gå til alle tiltak som fremmar beitebruken i eit område.

Ulike typar faste og mobile investeringstiltak det gjevast tilskot til (lista er ikke fullstendig):

 • Sperregjerde. Eit sperregjerde skal hindra beitedyr i å komma ut av beiteområdet. Sperregjerde kan også tene til å avgrense beiteområdet mot veg, jernbane, tettbebygd område og sammenhengande jordbruksområde.
 • Ferister.  Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
 • Bruer. Det kan gjevast tilskot til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigare dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskotsandel reduserast tilsvarande.
 • Gjetarhytter. Kostnadsoverslag for gjetarhytter kan omfatta hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarar gjennomsnittleg kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
 • Sanke- og skiljeanlegg
 • Anlegg/rydding/ utbetring av driftevegar
 • Saltsteinsautomatar
 • Transportprammar
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjøller, lammenoder, merkesavlesarar, findmysheep mv.)

Søknad vert sendt inn via Altinn

Geite på fjellet over Løfallstrand

Foto: Karen Løvfall Våge

TILSKOT TIL UTVALDE KULTURLANDSKAP (Gjuvslandslia)

Dei utvalde kulturlandskapa i jordbruket er ei samling av dei mest verdifulle kulturlandskapa i Noreg. Dette er særeigne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdiar, skapt av menneske i samspel med naturen gjennom generasjonar. Særpreget vert teke vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehald i områda.
Å ta vare på vår natur- og kulturarv krev eit aktivt jordbruk, lokalt engasjement og statleg innsats. Satsinga som starta i 2009, er eit spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene.

Her kan du lese meir om UTVALDE KULTURLANDSKAP

Gjuvslandslia, foto: Fylkesmannen i Hordaland

Foto: Fylkesmannen i Vestland

Tilskotsordningar - kommunale

KVINNHERAD NÆRINGSFOND

TILSKOT TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD – kommunal

Retningsliner for tilskot til grøfting og nydyrking i Kvinnherad kommune
Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 27.09.2018

Tilskot til grøfting og nydyrking er kommunale tilskot som skal vera med og auka jordforbetring og utviding av jordbruksarealet i kommunen. Retningslinene gjeld frå og med 2019. Midlane vert løyvd gjennom kommunen sitt årsbudsjett. Midlane skal som hovudregel disponerast i budsjettåret i samsvar med retningsliner.

Vilkår:

 • Det vert berre gjeve tilskot til areal i Kvinnherad kommune.
 • Det skal før nydyrkingsarbeidet startar ligge føre ein plan for nydyrking godkjend av kommunen. Godkjend plan skal ikkje vera eldre enn 3 år.
 • Det vert berre gjeve nydyrkingstilskot til areal som kan klassifiserast som fulldyrka areal.
 • Det vert ikkje gjeve nydyrkingstilskot til areal det er utbetalt arealtilskot til.
 • Tilskot til grøfting vert berre gjeve til jord som er tidlegare er dyrka
 • Tilskota kan gjevast til eigar av jordbruksareal eller føretak som leiger jordbruksareal. Tiltak på leigd areal må ha løyve frå grunneigar.
 • Drifta på eigedomen og det omsøkte tiltaket må vere i høve til gjeldande lover og føresegner

Berekning av tilskot

 • Sats er sett til kr 500 per dekar systematisk grøfta jord eller kr 15 per m grøft og kr 2 500 per daa nydyrka areal. Satsane kan bli sett lågare dersom det kjem inn mange søknader innan fastsett søknadsfrist. Satsane vert justert etter konsumprisindeksen med rund sum kvart femte år.

Søknad og utbetaling:

 • Søknad om tilskot skal sendast kommunen innan 15. oktober. Søknader som kjem inn etter denne dato vert handsama fortløpande dersom det står att midlar. Vedtak om tilskot innanfor avsett budsjettramme vert gjort av administrasjonen. Om søknadane per 15. oktober overstig budsjettramma, vert vedtak om tildeling og ev. lågare satsar gjort av Kvinnherad formannskap.
 • Søknadsskjema fastsett av kommunen skal nyttast. Kart over grøfta areal, oppdyrka areal og godkjend plan for nydyrking skal leggjast ved søknaden. Avtale med grunneigar skal leggjast ved dersom det vert søkt om tilskot på leigejord.
 • Det gis berre tilskot til nydyrka areal som er ferdig godkjent og oppmålt av kommunen.

Forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord.

Det kommunale tilskot vert utbetalt i samband med ferdig godkjenning av prosjekt og utbetaling av det statlege tilskotet.

SKOTPREMIE

Kvinnherad kommune har i mange år hatt skotpremie på rev, mink, mår, kråke og mårhund. Alle som skal driva jakt og fangst må ha betalt jegeravgift.

Søknadsskjema

FISKEFOND - søknadsfrist 1. mars og 1. oktober

Det finst 3 ulike fiskefond i kommunen, med forskjellige mål og ulike summar som vert betalt inn kvart år.

Forskrifter for bruk av fiskefonda i Kvinnherad kommune vart vedteke 25.10.2018.

Søknad
Det vert sett to fristar kvart år for å søkje fiskefondet om midlar, 1. mars og 1.oktober. Søknadane skal så handsamast i formannskapet innan to månadar. Midlane skal lysast ut. Søknaden skal vere skrifteleg og må innehalde:

 • Ei utgreiing om tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Kartfesting
 • Foto
 • Kontaktperson for tiltaket

Midlar som ikkje vert brukt vert lagd til fonda og delt ut seinare.

IMG_1748[1].JPG

VILTFOND

Viltfond

Alle kommunar som har opna for jakt på hjort skal etablera eit kommunalt viltfond. Inntektene til det kommunale viltfondet er den offentlege fellingsavgifta for hjort og fondet si årlege avkasting.

Inntektene frå omsettinga av ulovleg felt vilt og fallvilt av hjortevilt, samt hjortevilt som blir felt som skadedyr (løyve gjeve i medhald av naturmangfaldlova § 18) blir òg rekna som inntekter til det kommunale viltfondet.

Viltfonsmidlar kan nyttast til:

 • Tilskot til tiltak for å fremja viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med meir i kommunen og nabokommunar. Dette skal skje gjennom samarbeid i regi av organisasjonar, enkeltpersonar eller kommunen
 • Å dekkje kommunen sine utgifter til ettersøk og handtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen
 • Tiltak for å førebyggje skadar på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Viltfondmidlar kan ikkje nyttast til:

 • Kommunal administrasjon av viltforvaltning (faste utgifter til løn, møtegodtgjersle, reiser med meir)
 • Å erstatte skader voldt av vilt
 • Skotpremiar
Fellingsavgift
Fellingsavgifta for hjort blir fastsett av kommunen innanfor rammene som er fastsett i statsbudsjettet av Stortinget.
06.12.212 vedtok Formannskapet desse satsane for fellingsavgift for hjort i Kvinnherad:
 • For alle vald som har gjennomført og fått godkjent eigen driftsplan med avskytingstavle:
  • Vaksen hjort: kr. 250,-
  • Kalv: kr. 100,-
 • For vald utan godkjende bestands-/driftsplanar:
  • Vaksen hjort: kr. 330,-
  • Kalv: kr. 200,-
 • Alle dyr med slaktevekt 35 kg eller lågare skal betalast sm kalv, men rapporterast i rett aldersgruppe.

Vedtaket er gjort med heimel i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort