Barn som kan få innvilga utsett skulestart

  • Barn som med eit ekstra år i barnehagen vert vurdert til å klara seg utan eigen opplæringsplan (IOP) ved skulestart.

Barn som ikkje bør få utsett skulestart

  • Barn med varige funksjonshemmingar og vanskar

  • Barn som vert vurdert til å ha behov for spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP) som erstattar gjeldande læreplan for skulen gjennom heile skulegangen.

LOVGRUNNLAG
Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skulen, har barnet rett til å utsetje skulestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skulestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig​ vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før, når det innan 1. april har fylt 5 år.