For å unngå krav om avgift må kommunen ha motteke melding om opphøyr av løyve før oppstart av det aktuelle året. Avgifta kommunen krev inn baserer seg på tal liter som er selt eller skjenka. Tal liter er også viktig fordi kommunen er pliktig å rapportera dette vidare til Folkehelseinstituttet.  Minimumsavgifta må betalast uavhengig av lengda på sals- eller skjenkeperioden. Manglande innlevering innan gitt frist fører til 2 prikkar jamfør forskrifta § 10-3 tredje avsnitt.

Satsar for 2021 ligg i alkoholforskrifta § 6-2.

 

Frist for å senda inn tal liter er 15.mars 2022. Skjema Omsetnadsoppgåve for alkohol KF-134 ligg på kommunen si nettside.