Du får ei sentral rolle som ein del av kommunen si øvste leiing og vert ein del av kommunedirektøren si leiargruppe. Vi trur du er ein positiv bidragsytar til heilskapleg utvikling av kommunen. 

DINE ANSVARSOMRÅDER:

  • Personal-, økonomi- og resultatansvar for sektoren
  • Utvikla strategiske mål- og planarbeid knytt til desse
  • Ta initiativ og leia god organisasjons- og medarbeidarutvikling
  • Representera sektoren i politiske organ, eksterne fora og media
  • Sikra samhandling og gode medverknadsprosessar med tillitsvalde og verneteneste
  • Vera pådrivar for innovativ tenesteutvikling og omstilling
  • Skapa relasjon til lokalsamfunn, næringsliv og nabokommunar

Høyres dette spanande ut? Her kan du søkja og få meir informasjon om stillinga: https://human-as.no/ledig-stilling/186154/sektorleiar-helse2c-omsorg-og-sosial/r