Sunnhordland Fjordbruk AS - Søknad om utviding av maksimal tilleten biomasse (MTB) på lokalitet 17015 Seglberget i Kvinnherad kommune. Lokaliteten er i dag godkjend for 3120 tonn biomasse.

Selskapet søker no om å auke MTB frå 3120 tonn til 4680 tonn, utan endring av anleggskonfigurasjon.

Arealet er avsett til akvakultur i gjeldane kommuneplan, og medfører ingen endringar i arealbruk.

For nærare info, ring Kvinnherad kommune tlf. 53 48 31 00. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan  5.5.2019