Mowi Norway AS - Søknad om utviding av maksimal tilleten biomasse (MTB) på lokalitet 12086 Alsåkervika i Kvinnherad kommune. Lokaliteten er i dag godkjend for 780 tonn biomasse.

Selskapet søkjer no om å auke MTB til 1560 tonn, og å endre anleggskonfigurasjon.

Arealet er avsett til akvakultur i gjeldane kommuneplan, og medfører ingen endringar i arealbruk.

Søknaden er lagt ut til offentleg utlysing på kommunen si heimeside

For nærare info, ring Kvinnherad kommune tlf. 53 48 31 00. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 8.5.2019