Satsingsområdet dette året er: «Barna si språkutvikling i barnehagekvardagen»

  • Tryggleik og utvikling

  • Leik og vennskap

  • Godt språkmiljø

Gjennom satsinga «Vera saman» arbeider personalet med å opptre autoritativt i møte med det enkelte barn. Vidare i satsinga «Inkluderande barnehagemiljø» vert det jobba mot utestengning/mobbing og fremja inkludering.

Kjernekomponentar i «Vera saman»:

  • Autoritative vaksne
  • Relasjonsbygging og kommunikasjon
  • Tidleg innsats
  • Mål er kompetanseheving for alle tilsette i barnehagen
  • Handtering av utfordrande atferd
  • Implementering og organisasjonsutvikling 

Årsplan 2019 - 2020