Detaljplan for 199/7 m.fl.- Hyttefelt Grunnavåg Nord - Halsnøy - Irene og Geir Inge Sjo

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova, og etter vedtak i Forvaltningskomiteen, Kvinnherad kommune den 20.03.19, vert det med dette meldt om oppstart av detaljplan for 199/7 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg Nord - Halsnøy i Kvinnherad kommune.

Planområdet utgjer i alt ca. 28,5 daa.

I gjeldande kommuneplan er området vist som fritidsbustader, med krav om regulering.I den nye reguleringsplanen vil området bli regulert tild fritidsbustader, naust, lager, småbåtanlegg, friluftsområde og trafikkområde.

Planområdet finner du her

Tiltakshavar: Irene og Geir Inge Sjo

Oppstartsmeldinga vert også lagt ut på Kvinnherad kommune si nettside:

www.kvinnherad.kommune.no.

Moglege merknader til planarbeidet må sendast til konsulent J. Tuftelend AS innan 6 veker (07.06.19); 

J. Tufteland AS; Postb.: 131; Ringvegen 31; Heiane;  5401 Stord; Tlf.: 53402460; jtas@jtas.n