Kvinnherad kommunestyre fastsette 25.04.2024, planprogram datert 19.02.2024 med plangrense, for detaljregulering for Fv 49 Nordrepollen - Austrepollen, PlanID 20230001.

Vedtak om fastsetting av planprogram er ikkje eit enkeltvedtak og kan dermed ikkje påklagast med heimel i forvaltningslova § 28. 

Det blir høve til å komme med innspel til sjølve planen når planforslaget vert sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Planprogrammet med vedlegg finn ein i planregisteret til kommunen her.