Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 varslar Kvinnherad kommune oppstart av arbeid med områderegulering for Grøn næringspark Kvinnherad, PlanID 20200005. Samstundes vert forslag til planprogram sendt på høyring og lagt ut til offentlig ettersyn.

To reguleringsplanar innanfor plangrensa vert føreslått oppheva, jf. pbl 12-14:

•           Husnes industriområde, Plan ID 19970003.

•           Utviding av Husnes industriområde og Risnes 1, Plan ID 20100001, med unntak av området Risnes.

Føremålet med planarbeidet er å sikra eit stort, sentralt, næringsareal  til næringsaktørar med høge ambisjonar for grøn omstilling i tråd med FN sine berekraftsmål og vedtekne nasjonale klimakutt.

plankart.png

Planområdet er på 302 daa der aktuelt utvidingsområde er ca.140 daa. Planområdet er avgrensa som vist på kartillustrasjonen. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengeleg i Kvinnherad kommune, på kommunen  si nettside og på www.norconsult.no/aktuelt/kunngjøringer.

Grunneigarar og naboar vert varsla direkte særskilt. Meir informasjon, planprogram, plangrense og vedtak om oppstart finn ein i planregisteret:
 

Kvinnherad kommune er forslagsstillar. Norconsult AS er konsulent for planarbeidet.

Innspel til planarbeidet eller merknader til planprogrammet kan sendast til post@kvinnnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal, innan 04.04.21.

Naboar og grunneigarar vert varsla særskilt. Meir informasjon, planprogram, plangrense og vedtak om oppstart finn ein på kommunen si heimeside og i planregisteret:

 

Spørsmål kan rettast til Harald Maaland på  tlf. 957 58 259