I samsvar med §12-8 i PBL, og etter vedtak i Kvinnherad Forvaltningskomitee den 02.10.19, vert det med dette meldt oppstart av planendring for detaljplan Rosendal sentrum for 82/187 m.fl. - bustad og naust.

PlanID.: 20190008

Området er i alt ikkje større enn 0,6 da.

I gjeldande reguleringsplan for Rosendal sentrum er området regulert til konsentrert bustadføremål, samt forretning, felles kai, gangveg/fortau, køyreveg og hamneområdet i sjøen.

Området blir føreslått regulert til bustad, naust, kai, fortau, køyreveg og hamneområdet i sjøen.

Tiltakshavar er: Arild K. Steinsvik og Carine Klemmetsen.

Moglege merknader til planarbeidet må sendast til: J.Tufteland AS; postboks 131; 5401 Stord; e-post: jtas@jtas.no

Frist: 22.11.19

Vedlegg i saken