Med heimel i plan- og bygningslova §12-8 og §12-9, vert det varsla om at Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS har sett i gang arbeid med reguleringsplan for
Gullparken på Fatland - Arne Gjerde, med utlegging av forslag til planprogram.
Planområdet er på ca 200 daa og i hovudsak uregulert, med tillegg av endring i eksisterande bustadareal. Arealdelen til kommuneplan har avsett området til LNF og bustad. Føremålet med reguleringa er å planleggja opplevingspark med Grønt Skifte. Til planen skal det utarbeidast konsekvensutgreiing. Planprogrammet vert her lagt ut for godkjenning. Oppstartsmøte vart heldt den 20.09.19 og oppstartsløyve vart gjeve den 02.10.19.

Merknad til planarbeidet skal sendast skriftleg til
Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, Postboks 103,
5649 Eikelandsosen eller til post@byggadmin.no
innan 17.01.2020.
Ved spørsmål, innspel eller for oversending av planinitiativ, planprogram og rapport frå oppstartsmøte kan ein kontakta Harald Bjørndal på tlf. 56 58 11 30 eller harald@byggadmin.no

Vedlegg i saken