Oppstart av arbeid med privat

Detaljplan for del av 1/ 2, 10 og 48 med fleire – Naust, kai og parkering Håvika - Ølve – Svein Olav Håvik – PlanID.: 20200008

PlanID.: 20200008

Med heimel i plan- og bygningslova §12-8 vert det varsla om at Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS har sett i gang arbeid med ein privat detaljreguleringsplan på vegne av Svein Olav Håvik. Planområdet er på ca 10,3 da, og uregulert. Arealdelen til kommuneplan har avsett området til naust, LNF, parkering, bruk og vern av sjø og vassdrag. Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for naust, kai og parkering.

Oppstartmøte vart halde 18.08.2020, og oppstartløyve vart gjeve i same møte.

 

Merknad til planarbeidet skal sendast skriftleg til

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, Postboks 103, 5649 Eikelandsosen,

eller til post@byggadmin.no innan 10.10.2020

 

Ved spørsmål, innspel eller for oversending av planinitiativ og rapport frå oppstartmøte kan ein kontakte Petter E. T. Flotve på tlf.: 56 58 11 30 eller petter@byggadmin.no

 

Vedlegg i saken