Melding om oppstart av Detaljregulering for del av 205/42 og 49 m.fl. – Småbåtanlegg og fritidsbustad i Arnavik - Halsnøy (privat plan)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag av KA Eiendomsinvest AS, set i gong arbeid med detaljregulering for del av gbnr. 205/42 og 49 m.fl. – Småbåtanlegg og fritidsbustad i Arnavik, Halsnøy. PlanID 20220003.

Planstatus og føremål
Det aktuelle området er i kommuneplanen synt som småbåthamn, medan areala rundt er avsett til LNF på land og friluftsområde i sjø. Det er ikkje sett byggegrense mot sjø i kommuneplanen. Området er ikkje omfatta av reguleringsplan, og det er ikkje reguleringsplanar som grensar til planområdet.

Intensjonen med planarbeidet er å klårgjere verknader av ei etablering av småbåtanlegg med tilhøyrande til-komstveg og naust/fellesbygg på gbnr. 205/49, samt parkering og deler av tilkomstveg på gbnr. 205/42. Sist-nemnde eigedom er òg bygd med ein fritidsbustad, brygge og kai, som vil regulerast i planen samstundes. Denne eigedomen vil avsettast som fritidsbustad i tråd med tillate bruk av eigedomen. 

Planområdet er 13,1 daa, og omfattar gbnr. 205/2, 33, 42 og 49. Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Planen, eller tiltak planen opnar for, er ikkje omfatta av forskrift om konse-kvensutgreiingar §§ 6-8. Planforslaget sine tiltak vurderast i høve til samfunn og miljø, der m.a. naturmangfald, støy og trafikkavvikling vil utgreiast som del av planarbeidet. Det skal utarbeidast ROS-analyse.

Ein ber særskilt om tilbakemelding i frå NVE knytt til grunnforhold, snøskred og steinsprang. Vi viser til plan-initiativ for meir informasjon. Arealet ligg innanfor aktsemdsområde for snøskred (utløpsområde) og steins-prang (utløpsområde). Arealet ligg under marin grense, og er difor synt som aktsemdsområde for marin leire, men det er ikkje regi-strert kvikkleire eller marin strandavsetning her. I NGU sin lausmassedatabase er området registrert med bart fjell med stadvis tynt dekke.

Oppstartsmelding, planinitiativ og referat i frå oppstartsmøtet med kommunen, finn de på kommunen sine nettsider/planregisteret, samt på ABO sine nettsider: https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner

Alle vedlegg finner ein under lenke til saken 2022/284; Her må ein opne: journalpost 6 (oppstartsmelding) eller  jornalpost 4 (rapport frå oppstartsmøte)
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 01.04.2022