Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette om at Uskedalen IL setter i gang arbeid med reguleringsplan for aktivitetssenter med klatrehall i tilknytning til Uskedalen skole, samt nødvendige rammer og kvaliteter for strandparken. Reguleringen skal også avklare atkomst og parkeringsforhold.
Formålet med reguleringen er å utvikle et aktivitetssenter med klatrehall som kan generere merverdi og bli et felles samlingssted for beboerne i Kvinnherad.
Klatrehallen vil være i overkant av 20 meter høyt, mens den lave sambruksfløyen
vil være ca. 8 meter høy (2.etasjer), totalt ca. 900m2.
Området er tidligere regulert. Forslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan 2018, hvor området er avsatt til areal for offentlig eller privat tjenesteyting og idretts-
anlegg, LNF-formål og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Oppstartsmøte med Kvinnherad kommune ble avholdt 13.05.2020. Det ble ikke stilt krav til planprogram eller KU fordi forslaget er i tråd med kommuneplanen.
Det inviteres til stand i aktivitetshuset onsdag 23. september, 19:00 – 21:00,
der folk kan komme og få innblikk i prosjektet samt stille spørsmål.
Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til
Civitas rådgivergruppe v/Silje Hoftun, silje.hoftun@civitas.no,
eller postadresse: Grubbegata 14, N-0179 Oslo innen 27.10.2020.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Civitas AS
v/Silje Hoftun tlf. 913 41 464, e-post: silje.hoftun@civitas.no,
eller Lala Tøyen AS v/Iwan Thomson tlf. 400 46 659, e-post: iwan@lala.no

Du kan få mer informasjon om prosjektet på Lala Tøyen sin hjemmeside:
www.lala.no .

Lenke til sak 2020/353; dok 13