I samsvar med Plan og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av
reguleringsarbeid på delar av gnr/bnr 229/1 m.fl på Teigen i Kvinnherad kommune.
Tiltakshavar er Ronny Teigen
Fagkunnig er Bombus Arkitektur v/ Wermund Vetrhus.

Planområdet er på 27 da. I dag er arealet sett av til framtidig bustadsområde, og LNF i
gjeldande arealdel til kommuneplanen. Då planframlegget vil vere i tråd med overordna
plan er det ikkje krav til konsekvensutgreiing eller planprogram, men planoppstart vart
handsama politisk i forvaltningsutvalet 17.06.2020, der det vart råde til oppstart av planen.
Oppstartsmeldinga kan sjåast på bombusarkitektur.wordpress.com, eller kommunen sine heimesider.

Merknadar som kan ha innverknad på planarbeidet bes sendast til
Bombus.arkitektur@gmail.com eller
Bombus Arkitektur
Halsabrotet 83
5463 Uskedalen

FRIST: 20.08.20