Planområdet ligger langs Seimshagen, ca. 2,7 km sør for Rosendal. I gjeldende kommuneplan for Kvinnherad er planområdet avsatt til boligformål. Et mindre areal (1,9 daa) i sørøst er regulert til LNF-område.
Detaljreguleringa skal legge til rette for bygging av frittliggjande småhus. Det planleggjast småhusbebyggelse i form av eine- og tomannsbustadar. Totalt antall einingar anslås til ca. 18 (regulant tar forbehold om antall enheter). Andre aktuelle formål vil være kjøreveg, lek, gangareal og renovasjon.
Planområdets størrelse er på ca. 23 daa.

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §4-2. Dette begrunnes med at planforslaget er i tråd med kommuneplanen. Videre er arealet som er regulert til LNF mindre enn 15 dekar, og arealet omfattes derfor ikke av bestemmelsen i vedlegg 1 nr. 25 av KU-forskriften.

Innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av planforslag. Oppstart blir også kunngjort i Grenda. Oppstart av planarbeid er kunngjort på www.norgeshus.no/no/presse.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel fra kommunen og kan også da komme med merknader innen en gitt frist.

Skriftlige innspill til det igangsatte planarbeidet merkes «20-0831 – Stølen» og rettes til:
NORGESHUS AS v/Simon Gervais, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: simon.gervais@norgeshus.no, innen 17. juni 2021.

Vedlegg