I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag av Rabben Feriesenter AS, set i gong arbeid med detaljregulering for deler av gbnr. 131/4 og 123/13 – Turistanlegg - Uskedalen. PlanID 20220004.

Det vart holde oppstartsmøte den 24.02.22 mellom Kvinnherad kommune og konsulent/forslagstillar.

Det aktuelle området er i kommuneplanen synt til småbåthamn med trafikkområde, naturområde, område for bruk og vern av sjø og vassdrag, området for næringsverksemd og framtidig LNFR-areal. Området er vist med faresone H320_9, flaumfare. Det er synt støysone langs Fv.500. Det er sett byggegrense mot sjø i kommuneplanen. Planen vil erstatte delar av plan «Reguleringsplan turistanlegg Uskedalen, planID 20110010». Tilgrensande plan i nord er «Uskedalen sentrum, planID 19870002».

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og vidare drift av feriesenteret, med nye oppstillingsplassar for bubilar, nye hytte- og teltområder, oppgradert strandområde i tillegg til å ta omsyn til flaumsone i området. Planområdet er om lag 56 daa, og omfattar areal frå eigedomane gnr./bnr. 123/13, 123/113, 123/116, 123/382 131/3 og 131/4.

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Planen, eller tiltak planen opnar for, er ikkje omfatta av forskrift om konse-kvensutgreiingar §§ 6-8. Planforslaget sine tiltak vurderast i høve til samfunn og miljø, der m.a. naturmangfald, strandsone, kulturminne og flaumfare vil utgreiast som del av planarbeidet. Det skal utarbeidast ROS-analyse.

Særskilt tilbakemelding i frå NVE
Vi ber særskilt om tilbakemelding i frå NVE knytt til grunnforhold og flaumfare. Arealet ligg innanfor faresone flaumfare og under marin grense.
Arealet ligg under marin grense, og er difor synt som aktsemdsområde for marin leire. I NGU sin lausmasse-database er området registrert med elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning), materiale som er transportert og avsett av elver og bekkar. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og runda. I følgje NGU si liste over lausmassetypar og deira klassifikasjon med omsyn til sannsyn for marin leire (kvikkleire), er mogelegheita for marin leire i elve- og bekkeavsetning stor. Vi vurderer det difor slik at det vert behov for utgreiing knytt til fare for områdeskred, jf. NVE sin rettleiar nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», som gir ein stegvis pro-sedyre.

Oppstartsmelding, planinitiativ og referat i frå oppstartsmøtet med kommunen, finn de på kommunen sine nettsider/planregisteret, samt på ABO sine nettsider: https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 22.04.2022