I medhald av plan- og bygningslova (pbl) §§ 12-8 og 12-9 varslar Kvinnherad kommune med dette om igangsetting av planarbeid med områderegulering for Sunde tettstad, PlanID 200190004. Samstundes vert forslag til planprogram sendt på høyring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Det vert samstundes også varsla om at reguleringsplanar innanfor plangrensa vert føreslått oppheva, jf. pbl §§ 12-8 og 12-14.

Frist for å kome med innspel er sett til 19.06.20

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høyring

Oppstart av planarbeid og planprogram på høyring