Plan- teknikk- og miljøutvalet i Kvinnherad vedtok 09.06.2020, sak 2020/17, at forslag til detaljregulering for Erslandsparken, 241/38 m.fl., PlanID er 20200001, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.

Mindre delar av gjeldande reguleringsplan for trafikksikring, planID 20060013, er det føresett å oppheva.

Vedtaket er gjort på vilkår av at følgjande punkt skal gjennomførast før 2. gongs behandling av planen:

  1. Tema om kapasitet på overvatn må utgreiast grundigare, særleg med fokus på ekstremnedbør som kjem oftare.
  2. Bestemmelsesområde som kan nyttast som anlegg- og riggområde i samband med gjenn­om­føring av anlegga må på plass i plandokumenta.
  3. Det skal setjast rekkefølgjekrav om at støymålingar skal utførast før ferdigattest kan gjevast, og dersom tiltak mot støy må gjerast, så må tiltaka på plass før ferdigattest for anlegget kan gjevast.
  4. Det skal setjast rekkefølgjekrav om at før ferdigattest kan gjevast, så må eventuelle nødvendige tiltak mellom rulleskiløype og fylkesvegen, etablerast. 
  5. Føresegn 2.6.2  takast ut.
  6. Plandokumenta syner ikkje skjeringar og fyllingar i tilstrekkeleg grad, og dette må på plass før planen skal endeleg vedtakast.
  7. Mindre manglar i plankartet skal rettast i samsvar med saksutgreiinga.

Kvinnherad kommune er forslagsstillar for planen.

Hovudmålet med planen er å legge til rette for etablering av nærmiljøanlegg med klatrepark, kunstgrasbane, rulleskiløype, og med tilhøyrande infrastruktur. Dette i tilknyting til Skarveland skule, og ein ynskjer også å rydde opp i trafikksituasjonen rundt skulen.

Det er IL Ternen som planlegg ny kunstgrasbane, lyssett rulleskiløype og klatrepark, og prosjektet er såleis eit offentleg – privat samarbeid.

Oppstart av planarbeidet vart varsla den 15.01.2020, med høyringsfrist 14.02.2020. Det er gjennomført nabo-/grunneigarmøte 23.01.2020.

Plandokumenta med vedlegg finn de i planarkivet vårt her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4617/gl_planarkiv.aspx?planid=20200001

Frist for merknadar til planforslaget er minst 10 veker, og er sett til 07.09.2020.

Eventuell uttale skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Ta kontakt ved spørsmål: anne.lise.naes@kvinnherad.kommune.no