Plan- teknikk- og miljøutvalet i Kvinnherad vedtok 08.03.2022, sak 2022/6, at forslag til detaljregulering for Fv 5028 Kaldestadvegen trafikksikring, 145/377, 146/97 m. fl. planID 20210001, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Vedtaket vart gjort på følgjande vilkår:

1.Det må utarbeidast støyvurdering.

2.Dersom det vert nødvendig å justere planforslaget på grunn av eventuelle funn etter arkeologisk registring, så må justeringane på plass før planen kan endeleg vedtakast.

Det er føresett at ny plan vil erstatte mindre del av PlanID 19740002, Bogsnes og Røssland, Husnes del av gnr. 144-145.

Vestland fylkeskommune er forslagsstillar for planen og plankonsulent er Rambøll Norge AS.
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelløysing langs vegstrekket. Det skal i hovudsak etablerast fortau, men nokre stadar gangveg, og nokre stadar gang- og sykkelveg. Dette vil bidra til auka trafikktryggleik for mjuke trafikantar, samt ein trygg skuleveg.

Oppstart av planarbeidet vart varsla den 13.04.2021, med høyringsfrist 21.05.2021.

Vedtaket med saksutgreiing følgjer som vedlegg.
Plandokumenta med vedlegg finn de i planarkivet vårt her:
https://www.arealplaner.no/kvinnherad4617/arealplaner/345

Frist for merknadar til planforslaget er minst 6 veker, og er sett til 06.05.2022.

Eventuell uttale skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Ta kontakt ved spørsmål: anne.lise.naes@kvinnherad.kommune.no