Kvinnherad kommune har forhandla utbyggingsavtale med Kjærland Eigedom AS for bygging av nytt kryss Fv. 49/Skarvatunvegen i Ølve. Avtalen sikrar finansiering og gjennomføring av ny offentleg infrastruktur slik at vedtekne planar for utbygging av fritidsbustadar i Troppo-området kan realiserast. Avtalen omhandlar også Kvinnherad kommune sitt grunnerverv av areal til nytt kryss.

Utbyggingsavtalen vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 17-4, 2. avsnitt. Etter offentleg ettersyn skal sak om utbyggingsavtalen behandlast i kommunestyret.

Avtalen gjeld gjennomføring av detaljreguleringsplan for deler av 12/8 - Skarvatunkrysset mellom Skarvatunvegen og FV 49 – Ølve (planID 20170004). Planen er under behandling og utbyggingsavtalen vert ikkje gjort gjeldande før reguleringsplanen er vedteken. Kommunestyret behandlar planen i møte 24.05.2018. Planforslaget ligg her: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1224/gl_planarkiv.aspx?planid=20170004

Her er planområdet i Kommunekart.

Eventuelle merknadar til utbyggingsavtalen kan sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. Merknadar til avtalen må vere komen til kommunen innan 16.06.2018.

Avtaleforslag med vedlegg kan lastast ned på lenkene under.