I samband med revisjon av kommuneplan for Kvinnherad kommune, er strandsoneverdiane langs deler av kommunen kartlagt. Om lag 365 km kystsone er kartlagt. Arbeidet er omfatta av tilrettelegging av eksisterande informasjon, analysar og feltarbeid.

Arbeidet er gjennomført av ABO Plan og Arkitektur Stord AS i samråd med Kvinnherad kommune. Prosjektmedarbeidarar i arbeidet har vore Turid Verdal, Karoline Eldøy og Åshild Blomdal. Metode for vurdering av funksjonell strandsone er utvikla i samband med Strandsoneplan - forstudie i regi av Samarbeidsrådet for Sunnhordland (2010).

Bustader i strandsona

I Kvinnherad kommune er strandsona ein viktig ressurs som grunnlag for busetnad, næring og friluftsliv. Utfordringar knytt til planlegging og forvaltning av strandsona ligg ofte i å balansere mellom bruk og vern av areala. Gjennom å kartlegge eksisterande inngrep i strandsona og definere funksjonell strandsone kan ein lettare skilja mellom område som bør sikrast vern og tilpassa bruk, og område som kan leggjast til rette for utbygging til bustad-, fritids- og næringsføremål. Kyst- og øykommunar med mykje strandsone har tradisjonelt ei befolkning som set stor pris på tilgjenge til sjø. Tilgjenge til sjø gjennom båtplassar, naust og tilrettelegging av bustads- og næringsområde er såleis viktige trekkplaster for å oppretthalde folketal og aktivitet i kommunane.

Les rapporten her.

Temakart og bilete.

Rapporten og kartlaga som ABO Plan og Arkitektur AS har laga vil vere til stor fagleg hjelp i plansaker og forvaltningssaker.

Spørsmål knytt til rapporten kan rettast til: Kjartan Thoresen, tlf. 408 80 172, eller Hildegunn Furdal, tlf. 906 78 429.

Båt i solskodde