Målet med ordninga er å motvirke eller dempe konsekvensen av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppa for ordninga er såleis barn og unge som er berørt av fattigdomsproblem. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. Kvinnherad kommune oppmodar lag, organisasjonar og andre relevante aktørar å søkje midlar til gode inkluderingstiltak. Det kan søkjast om tiltak som bidreg til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem kan delta i kultur- og fritidsaktivitet, ferieaktivitet og andre alternative meistringsarena.

Ytterlegare informasjon om ordninga, regelverk og lenke til Bufdirs søknadsportal er å finne her: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsfrist er 10. desember 2018.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til ressurskontakt i Kvinnherad kommune Kent Are Kjørsvik Petterson. Søknadar sendast inn direkte via Bufdirs søknadsportal.

E-post: kent.are.kjorsvik.petterson@kvinnherad.kommune.no

Tlf: 995 20 844